ДЛЯ ВСТУПНИКІВ

ДПТНЗ «Мукачівський професійний аграрний ліцей
імені Михайла Данканича» готує:

На основі базової середньої освіти з отриманням повної загальної середньої освіти (після 9-го класу):

 • Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія «А1», «А2», «В1»), слюсар з ремонту с/г машин та устаткування, водій автотранспортних засобів (категорія “С”);
  Термін навчання 3 роки

 • Електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування, водій автотранспортних засобів (категорія «С»);
  Термін навчання 3 роки

 • Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів; водій автотранспортних засобів (категорія «С»);
  Термін навчання 3 роки

 • Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів; рихтувальник кузовів;
  Термін навчання 3 роки


На основі повної загальної середньої освіти (після 11-го класу):

 • Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія «А1», «А2», «В1»), слюсар з ремонту с/г машин та устаткування, водій автотранспортних засобів (категорія “С”).
  Термін навчання 1,5 роки

 • Слюсар з ремонту рухомого складу, монтер колії.
  Термін навчання 1 рік

 • Офіціант, бармен.
  Термін навчання 1 рік
Всі зараховані в ліцей забезпечуються гуртожитком, навчальними посібниками, стипендією.УМОВИ ПРИЙОМУ

Для вступу в ліцей подаються такі документи:

 1. Заява на ім’я директора ліцею із зазначенням обраної професії.
 2. Документ про освіту (оригінал).
 3. Медичні довідки: Ф (086-у), Ф (063-о), Ф 25-ю (для хлопців віком до 15 років), медична довідка допуску до занять з фізичного виховання, кардіограма.
 4. Довідка з місця проживання та про склад сім’ї (2 примірника).
 5. Довідка про пільги (якщо такі є).
 6. Копія паспорта (4 примірники).
 7. Фотокартки (3 х 4) – 8 шт., (4 х 6) – 2 шт.
 8. Направлення на навчання (договір).
 9. Довідка про присвоєння ідентифікаційного коду.
 10. Папка і два конверти.

ПРИМІТКА: медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом для учнів груп трактористів після 11 кл.

Час навчання в ліцеї зараховується до стажу безперервної роботи.

Юнакам, на період навчання в ліцеї, надається відстрочка від призову в ряди Збройних Сил України.

Учні зараховуються в ліцей після співбесіди на конкурсній основі з 16.08 по 26.08.

Документи здавати особисто в приймальну комісію.
Прийом документів з 1 червня по 1 серпня 2019р., щодня з 9.00 до 17.00, крім суботи та неділі.

Початок занять з 1 вересня


ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до ДПТНЗ «Мукачівський професійний аграрний ліцей
імені Михайла Данканича»

Прийом учнів на перший курс навчання здійснюється відповідно до "Правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України", Закону України "Про освіту", Статуту ліцею, Закону України "Про профтехосвіту", інших нормативних актів.

1.В ліцей приймаються громадяни України, які мають базову та повну загальну середню освіту.
Всі вступники користуються рівними правами і незалежно від статі, расової, національної належності, соціального та майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, віросповідання, місця проживання та інших обставин. Обмеження допускаються тільки за медичними показниками, які встановлюються МОЗ України та іншими вадами, які суперечать вимогам щодо виконання функціональних професійних обов'язків окремих професій.

2.Для здійснення прийому в ліцей наказом директора створюється приймальна комісія. Очолює приймальну комiсiю директор ліцею, який своїм наказом визначає склад i порядок її роботи.
Приймальна комісія здійснює роз'яснювальну роботу серед абітурієнтів та їх батьків, проводить прийом та оформлення документів, конкурсний відбір, співбесіду та зарахування учнів.
Приймальна комiciя проводить iз вступниками бесiди з питань вибору професiї, умов навчання, матерiального забезпечення та забезпечення особливого захисту учнiв, наступного працевлаштування, органiзовує роботу з комплектування навчальних груп.
Інформацію про умови та хід прийому, рішення приймальної комісії про зарахування здійснює шляхом регулярного і своєчасного доведення до відома вступників.

3.Ліцей здійснює підготовку кваліфікованих робітників в межах доведеного обсягу державного замовлення на основі базової середньої освіти з отриманням повної загальної середньої освіти (після 9-го класу), з таких професій:
- тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія «А1», «А2», «В1»), слюсар з ремонту с/г машин та устаткування, водій автотранспортних засобів (категорія “С”) - 60 чол. термін навчання 3 роки
- електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування, водій автотранспортних засобів (категорія «С»); - 30 чол. термін навчання 3 роки
- слюсар з колісних транспортних засобів; водій автотранспортних засобів (категорія «С») – 30 чол. термін навчання 3 роки
- слюсар з колісних транспортних засобів; рихтувальник кузовів – 30 чол. термін навчання 3 роки
на основі повної загальної середньої освіти (після 11-го класу) з таких професій:
- тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія «А1», «А2», «В1»), слюсар з ремонту с/г машин та устаткування, водій автотранспортних засобів (категорія “С”) - 60 чол. термін навчання 1,5 роки
- офіціант, бармен – 30 чол. термін навчання 1 рік

4.Правила прийому в ліцей своєчасно доводяться до відома вступників через засоби масової iнформацiї та iнформацiйнi стенди, профорiєнтацiйною роботою в школах і обумовлюють:
- перелiк професiй за якими здійснюється підготовка кадрів в ліцеї згiдно за отриманою лiцензiєю;
- вимоги щодо освiтнього рiвня вступникiв за кожною професiєю;
- планованi обсяги прийому, освiтньо-квалiфiкацiйнi рiвнi випускникiв, термiни навчання за професiями;
- загальний порядок зарахування на навчання;
- порядок розгляду оскаржень результатiв спiвбесiди.

5.Прийом документiв проводиться:
- з 01 червня по 1 серпня поточного року.
- співбесіда та конкурсний відбір з 1 серпня по 20 серпня поточного року.
Зарахування до 25 серпня поточного року.

6.Зарахування в ліцей проводиться шляхом співбесіди.

7.Вступники подають особисто заяву про вступ до ліцею із зазначенням обраної професiї, мiсця проживання, до якої додають:
- документ про базову або повну середню освiту в оригiналi;
- медичну довiдку за формою 086-У, 063-О;
- 6 фотокарток розмiром 3х4 см;
- довідку про присвоєння ідентифікаційного коду;
- довідку з місця проживання та про склад сім’ї.
Паспорт, документ про вiдношення до вiйськової повинностi та документи, що дають право на пiльги, вступник пред'являє особисто в строки, що визначенi для подання документiв.

8.Особи, якi направляються на навчання пiдприємствами, установами, органiзацiями, додають до заяви про вступ направлення вiдповiдної установи.

9.Особи, якi без поважних причин не з'явилися на спiвбесiду у зазначений за розкладом час або отримали незадовiльнi результати, не зараховуються.

10.Першочергово зараховуються за інших рівних умов:
- дiти-сироти та дiти, якi залишилися без пiклування батькiв;
- iнвалiди, яким не протипоказане навчання за обраною професiєю;
- особи, яким Законом України "Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи" надане таке право;
- особи, яким Законом України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту" надане таке право;
- дiти працiвникiв внутрiшнiх справ, якi загинули пiд час виконання службових обов'язкiв, на мicця забезпеченi державним замовленням. Вступники у цьому випадку подають копiю виписки з наказу про те, що батько /мати/ визнанi такими, що загинули при виконаннi службових обов'язкiв.

11.Зарахування до ліцею оформляється протоколом приймальної комiciї i затверджується наказом директора.
Оформлення зарахування після співбесіди супроводжується укладанням договору між ліцеєм, замовником робітничих кадрів \підприємством, установою, організацією\ і вступником про навчання та працевлаштування.
Зарахування проводиться не пiзнiше нiж за 5 днiв до початку занять. Рiшення приймальноi комiciї своєчасно доводяться до вiдома вступникiв.

12.Особи, якi без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днiв вiд дня їх початку, вiдраховуються з ліцею.
На звiльненi при цьому мiсця проводиться додаткове зарахування за конкурсом осiб, якi пройшли спiвбесiду.

13.Особам, якi не зарахованi до ліцею, а також тим, що без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пiзнiше п'яти днiв iз дня прийняття рiшення.

14.Матерiали, якi засвiдчують результати спiвбесiди вступникiв, зберiгаються 3 мiсяцi, а потiм знищуються, про що складається акт.

15.Всі претензії, пов'язані з прийомом та зарахуванням, розглядаються приймальною комісією ліцею та управлінням освіти і науки обласної державної адміністрації.

Правила розробленi згiдно типових правил прийому до ПТНЗ України Наказ Мiносвiти Украiни N 441 вiд 06.06.2006 року.

Яндекс.Метрика